Raad van Toezicht

De directie wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Met ingang van 15-03-2012 heeft Pro-Cura de leden voor de Raad van Toezicht aangesteld in navolging van de invoering van de zorgbrede governance. Deze bestaat uit de volgende leden:  

Lid 1 Mevr. L.G.H.M. Geerlings

Personeelsmanager Achmea
Aandachtsgebied: personeel
Functie Raad: secretaris

Lid 2 Mevr. G.C.M. van Rijn

Verpleegkundige en ondernemer
Aandachtsgebied: zorg en bestuur
Functie Raad: voorzitter  

Samenstelling

De RvT bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 leden. De RvT is zodanig samengesteld dat de deskundigheden die relevant zijn voor Pro-Cura vertegenwoordigd zijn. De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren. Een lid van de RvT met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter van de RvT.  

Vergaderfrequentie

De RvT vergadert tenminste twee keer per jaar met de directie. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van Pro-Cura.  

Aftreden RvT

Een lid van de RvT treedt af volgens een door de RvT schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de RvT tegelijkertijd aftreden.