CliŽntenraad

Leden cliëntenraad

de heer J. Hogenbirk (voorzitter)
mevrouw R. Mol (secretaris)
mevrouw C. Boin
mevrouw N. Harmsen-Vorstman
mevrouw L. Schmid

De clientenraad is nog op zoek naar nieuwe leden! Als u geinteresseerd bent, kunt u een mail sturen naar: clientenraad@pro-cura.nl.
Lid zijn van de clientenraad is een vrijwilligersfunctie. De raad komt minstens 4 maal per jaar bijeen en indien nodig, vaker.

De volgende onderwerpen worden ter advisering voorgelegd aan de cliëntenraad

De cliëntenraad raadpleegt en adviseert zorgvragers. Dit alles vanuit het perspectief van de zorgvrager zelf en zijn of haar ervaringen. Zorgvragers kunnen de leden uit de cliëntenraad informeren over de zorgverlening door Pro-Cura. De bevoegdheden van de cliëntenraad betreffen de hele zorgorganisatie. De raad heeft dus een belangrijke taak. 

Over een aantal belangrijke zaken heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht:

  • (Ambities uit) Strategisch beleidsplan Pro-Cura
  • Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek

 

Medezeggenschapssstructuur & Invloed op beleid door zorgvragers

Zorgvragers hebben op diverse wijzen zeggenschap binnen de organisatie:

  • Cliënten hebben de regie over de afspraken in het zorgleefplan en tijdens het gehele zorgproces.
  • Cliënten worden structureel bevraagd naar de tevredenheid tijdens kwartaalevaluaties van het zorgleefplan, bij afsluiten van zorg en door middel van tevredenheidsonderzoeken.
  • Klachten, afwijkingen, meldingen incidenten en ideeën vanuit zorgvragers zijn input voor verbeterplannen binnen het kwaliteitssysteem.